Προσφορά!

TROTEC ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ PSIS 10-230V – Digital soldering station

58,58 49,99

Περιγραφή

Digital soldering station PSIS 10-230V

Temperature controlled 60 watt soldering station (200 – 450 °C) for electronic engineers and hobbyists – including 3 soldering tips and 2 solder rolls

The universal soldering station PSIS 10-230V allows temperature-controlled soldering and desoldering of electronic components like a professional. Regardless of whether sensitive soldering work is to be carried out when repairing electronic devices and circuit boards – or whether filigree components are to be securely and firmly connected in model making: the 60 watt soldering station PSIS 10-230V provides a fast and constant working temperature in the temperature range of 200 – 450 °C for every soldering job. Without long heat-up times!

Everything in view with digital temperature controlThe digital heart of this soldering station is the compact base station with an easily accessible on/off switch, storage compartments for solder and soldering tips as well as an easily accessible control panel with digital LC display. Three temperature levels can be conveniently preselected at the touch of a button and finely adjusted in 10°C steps. When switched on, the station always starts with the last temperature setting used.

The clear LC-display with segment display informs about

 • Heating status of the soldering iron (eight-step heating display)
 • preselected temperature (200 °C, 300 °C or 400 °C)
 • Temperature of the soldering tip (200 – 450 °C)

Ergonomic full equipment for precise and safe soldering

The ergonomically shaped fine soldering iron is equipped with non-slip soft-grip inlays and with its 120 cm long cable lead ensures comfortable and flexible working. During the heating phase or during soldering breaks, the soldering iron finds a safe place in the holding spiral of the soldering iron holder made of heat-resistant plastic.

Extremely practical: The base of the soldering iron holder has an integrated storage compartment for the soldering sponge, which is also included. The soldering tips with screw thread can be changed in no time and without tools by simply screwing them in or out.

The standard scope of delivery of the PSIS 10-230V digital soldering station already includes: 1 x soldering iron holder, 3 x soldering tips of different widths, 2 x soldering tin rolls with different diameters, 1 x soldering sponge.

Complete package for demanding soldering jobs

Despite the comparatively low package price, the digital soldering station PSIS 10-230V convinces with an equally powerful and intelligent heating technology and thus only a short heat-up time of 60 seconds. In addition, the standby mode ensures a pleasing energy saving. If the unit is not used for 30 minutes, the temperature setting of the soldering iron is automatically reduced to 200 °C. The standby mode is ended by pressing any button on the soldering station.

Unpack, heat up and start immediately!

The accessories already included in the standard scope of delivery guarantee precise and comfortable work in the most diverse areas of application up to demanding fine work immediately after unpacking.

Accessories included in delivery:

1 x soldering iron holder with holding spiral and soldering sponge trayWhether heating up or cooling down – in the robust soldering iron holder the soldering iron finds a safe place before, during and after soldering work.

3 x soldering tips (1 pre-assembled)Three soldering tips of different sizes enable large-area to filigree soldering work in the most diverse areas of application.

2 x soldering tin rolls (10 g each, solder Ø 1.0 mm, solder Ø 1.5 mm)No matter whether you want to connect wires or solder electronic components: the necessary solder is already included in the delivery.

1 x soldering spongeThe soldering sponge integrated in the soldering sponge bowl serves to keep the soldering tip clean and easy to clean.

Advantages for the practice:

 • 60 W Digital soldering station with temperature-resistant soldering iron
 • Fast heat-up time of only approx. 60 seconds and high temperature stability
 • Large, easy to read LC-Display
 • 3 preprogrammed temperature values
 • Precise results through any temperature setting (200 °C – 450 °C)
 • Energy-efficient thanks to automatic switch-off after 30 min
 • Toolless soldering tip change
 • Practical storage facility for soldering tip and solder

Ψηφιακός σταθμός συγκόλλησης PSIS 10-230V

Σταθμός συγκόλλησης 60 watt ελεγχόμενης θερμοκρασίας (200 – 450 ° C) για ηλεκτρονικούς μηχανικούς και χόμπι – συμπεριλαμβανομένων 3 άκρων συγκόλλησης και 2 ρολών συγκόλλησης

Ο γενικός σταθμός συγκόλλησης PSIS 10-230V επιτρέπει τη συγκόλληση και την απομόνωση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

Ανεξάρτητα από το αν πρέπει να εκτελεστεί ευαίσθητη συγκόλληση κατά την επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών και πλακέτων κυκλώματος – ή αν τα εξαρτήματα φιλιγκράν πρέπει να συνδέονται με ασφάλεια και σταθερά στην κατασκευή μοντέλων:

ο σταθμός συγκόλλησης 60 watt PSIS 10-230V παρέχει γρήγορη και σταθερή θερμοκρασία λειτουργίας στο εύρος θερμοκρασίας 200 – 450 ° C για κάθε εργασία συγκόλλησης.

Χωρίς μεγάλους χρόνους προθέρμανσης!
Οτιδήποτε βλέπει με ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας

Η ψηφιακή καρδιά αυτού του σταθμού συγκόλλησης είναι ο συμπαγής σταθμός βάσης με έναν εύκολα προσβάσιμο διακόπτη on / off, διαμερίσματα αποθήκευσης για συμβουλές συγκόλλησης και συγκόλλησης, καθώς και έναν εύκολα προσβάσιμο πίνακα ελέγχου με ψηφιακή οθόνη LC.

Τρία επίπεδα θερμοκρασίας μπορούν να προεπιλεγούν εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού και να ρυθμιστούν λεπτομερώς σε βήματα των 10 ° C.

Όταν είναι ενεργοποιημένος, ο σταθμός ξεκινά πάντα με την τελευταία ρύθμιση θερμοκρασίας που χρησιμοποιείται.

Η καθαρή οθόνη LC με οθόνη τμήματος ενημερώνει.

Κατάσταση θέρμανσης του κολλητήρι (οθόνη θέρμανσης οκτώ βημάτων)
προεπιλεγμένη θερμοκρασία (200 ° C, 300 ° C ή 400 ° C)
Θερμοκρασία του άκρου συγκόλλησης (200 – 450 ° C)
Εργονομικός πλήρης εξοπλισμός για ακριβή και ασφαλή συγκόλληση

Το εργονομικά διαμορφωμένο λεπτό κολλητήρι είναι εφοδιασμένο με αντιολισθητικά ένθετα μαλακής λαβής και με το καλώδιο μήκους 120 cm εξασφαλίζει άνετη και ευέλικτη εργασία.

Κατά τη διάρκεια της φάσης θέρμανσης ή κατά τη διάρκεια των διακοπών συγκόλλησης, το συγκολλητικό σίδερο βρίσκει ένα ασφαλές μέρος στη σπείρα συγκράτησης του συγκρατητήρα συγκολλητικού σιδήρου από ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό.

Εξαιρετικά πρακτικό: Η βάση της βάσης συγκολλητικού σιδήρου διαθέτει ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης για το σφουγγάρι συγκόλλησης, που περιλαμβάνεται επίσης.

Οι άκρες συγκόλλησης με βιδωτό σπείρωμα μπορούν να αλλάξουν χωρίς χρόνο και χωρίς εργαλεία απλώς βιδώνοντας τις μέσα ή έξω.

Το τυπικό πεδίο παράδοσης του ψηφιακού συγκολλητικού σταθμού PSIS 10-230V περιλαμβάνει ήδη: 1 x συγκολλητικό σίδερο, 3 x κόλλα συγκόλλησης διαφορετικών πλάτους, 2 x ρολά κασσίτερου συγκόλλησης με διαφορετικές διαμέτρους, 1 x σφουγγάρι συγκόλλησης.

Πλήρες πακέτο για απαιτητικές εργασίες συγκόλλησης

Παρά τη συγκριτικά χαμηλή τιμή του πακέτου, ο ψηφιακός σταθμός συγκόλλησης PSIS 10-230V πείθει με εξίσου ισχυρή και έξυπνη τεχνολογία θέρμανσης και συνεπώς μόνο ένα μικρό χρόνο προθέρμανσης 60 δευτερολέπτων. Επιπλέον, η κατάσταση αναμονής εξασφαλίζει μια ευχάριστη εξοικονόμηση ενέργειας. Εάν η μονάδα δεν χρησιμοποιηθεί για 30 λεπτά, η ρύθμιση θερμοκρασίας του συγκολλητικού σιδήρου μειώνεται αυτόματα στους 200 ° C. Η κατάσταση αναμονής τερματίζεται πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στο σταθμό συγκόλλησης.

Αποσυσκευάστε, θερμάνετε και ξεκινήστε αμέσως!

Τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται ήδη στο τυπικό πεδίο παράδοσης εγγυώνται την ακριβή και άνετη εργασία στους πιο διαφορετικούς τομείς εφαρμογής έως και απαιτητική εργασία αμέσως μετά την αποσυσκευασία.

Τα αξεσουάρ περιλαμβάνονται στην παράδοση:

1 x συγκολλητικό συγκρατητήρα με συγκράτηση σπειροειδούς και συγκολλητικού σφουγγαριού Είτε θερμαίνεται είτε ψύχεται – στη στιβαρή συγκολλητική θήκη, το κολλητήρι βρίσκει ένα ασφαλές μέρος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συγκόλληση.

3 x συμβουλές συγκόλλησης (1 προ-συναρμολογημένες) Τρεις άκρες συγκόλλησης διαφόρων μεγεθών επιτρέπουν τη συγκόλληση μεγάλων περιοχών σε συρραφή στις πιο διαφορετικές περιοχές εφαρμογής.

2 x ρολά κασσίτερου συγκόλλησης (10 g το καθένα, κολλητήρι Ø 1,0 mm, συγκολλητικό Ø 1,5 mm) Ανεξάρτητα από το αν θέλετε να συνδέσετε καλώδια ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα συγκόλλησης: η απαραίτητη κόλληση περιλαμβάνεται ήδη στην παράδοση.

1 x σφουγγάρι συγκόλλησης Το συγκολλητικό σφουγγάρι ενσωματωμένο στο συγκολλητικό σφουγγάρι χρησιμεύει για να διατηρεί το άκρο συγκόλλησης καθαρό και εύκολο να καθαριστεί.

Πλεονεκτήματα για την πρακτική:

Σταθμός ψηφιακής συγκόλλησης 60 W με ανθεκτικό στη θερμοκρασία κολλητήρι
Γρήγορος χρόνος θέρμανσης μόνο περίπου 60 δευτερόλεπτα και σταθερότητα υψηλής θερμοκρασίας
Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LC
3 προ-προγραμματισμένες τιμές θερμοκρασίας
Ακριβή αποτελέσματα μέσω οποιασδήποτε ρύθμισης θερμοκρασίας (200 ° C – 450 ° C)
Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά
Αλλαγή του άκρου συγκόλλησης χωρίς κόλλα
Πρακτική εγκατάσταση αποθήκευσης για συγκόλληση και κόλληση

Accessories scope of delivery
Number of soldering tips 3
Solder 2 x lead-free
Dimensions
Length (packaging excluded) [mm] 150
Width (packaging excluded) [mm] 125
Height (packaging excluded) [mm] 95
Weight
(packaging excluded) [kg] 1
TECHNICAL DATA
General information
Technical data
Power input [W] 60
Temperature range 200-450°C
Temperature preselection 3-stage, 200 °C, 300 °C, 400 °C
Electrical values
Mains connection 230 V/50 Hz
Nominal current consumption [A] 0.26
Electric connection
Cable length of mains plug to station [m] 1.5
Cable length of soldering iron plug to station [m] 1.2
Safety feature
Protection class I
Type of protection IPX0

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “TROTEC ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ PSIS 10-230V – Digital soldering station”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *